یکی از مشکلات و اجرای سند کنترل اساسی آموزش و پرورش, وضعیت فعلی از امتحان