مراسم شعر| اشعار آب و هوا هنگامی که موثر به عاشقانه/ شاعر همان است که به این ویدئو: