مختلف, جدی, محمد بن سلمان, با پادشاهان سابق عربستان سعودی است ؟