راه اندازی سرویس Â"تلفایÂ" در عراق و برای نیاز کشاورزان برنج