هشدار در مقایسه با از دست دادن مجدد بازارهای مالی جهانی