مجلس در هفته ای که گذشت|بررسی نوسانات نرخ ارز و تقاضا برای استعفای سیف