بازدید رئیس جمهور از هیئت مدیره سایپا از قطعه سازان استان فارس در ایران