روایت بانک مرکزی ارزان گران تر/ ثبات در قیمت گوشت مرغ