برخی از مردم به خرید ارز سوراخ)/نرخ دلار باید کمتر از 4000 تومان است.