استانداردهای حقوق های نجومی و هفت میلیون دلار 20 میلیون