سر: بازی با نفت تهران کيفی هیچ/ صد رحمت به جوان و پیر!