هدف شركت انتقال گاز ايران، سرآمدي در تراز جهاني است