مردم به شایعات بی اساس زلزله توجه نکنند/هشدار به شایعه پراکنان