بودجه پیشنهادی مغلوب ساختن پیشی جستن به درخواست ایالات متحده آمریکا هسته ای