فعالیت و 900 سیم کارت در عراق/پایداری ارتباطات در منطقه