ایالات متحده و ناتو برای افزایش بودجه نظامی تحت فشار می گذارد