درددل تولیدکنندگان از بازار ارز و تصمیمات ضدتولید دولت