در صورت اقتضا عربستان آماده مشارکت در اقدام نظامی علیه سوریه است